امام معصوم موهبت و نعمت الهی برای انسان

یکی از مباحثی که در شناخت و معرفی امام معصوم مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته است این است که امام معصوم نعمت و موهبت ارزانی داشته از سوی خداوند به بشر می...