همراهان حضرت امام حسین(علیه السّلام) از مدینه به سوی سرزمین بلا دشت نینوا

گزارشی از افرادی که با حضرت امام حسین(علیه السّلام) از مدینه به سوی مکه و سپس به سوی سرزمین بلا، دشت نینوا، حرکت کردند در کتاب معالی السبطین آمده است...