شناخت امام معصوم بر اساس صفات ذکر شده در احادیث معصومین (علیهم السّلام)

  شناخت و معرفی دقیق و کامل معصوم برای غیر معصوم ممکن نیست. عقول و افهام در درک و شناخت امام معصوم پر و بال ریخته اند. در این مجال سعی می شود...