نگاهی کوتاه به فضایل حضرت امام حسین (علیه السّلام)

با توجه به حدیث حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) مقام امام معصوم ورای گفتار و تعقل است و شناخت یا توصیف فضایل امام معصوم به کمال و تمام ممکن نمی باشد:...