سری به نیزه بلند است در برابر زینب (س)

آخرین ضربات بر پیکر حضرت امام حسین (علیه السّلام)در برخی از مقاتل و کتب تاریخی نقل کرده اند زرعه بن شریک ضربتی بر کتف حضرت امام حسین (علیه السّلام) زد...