وقایع صبح عاشورا (4)

شروع حمله با تیراندازی عمر بن سعد ملعون   در باب شروع حمله لشکر عمر بن سعد (لعنه الله علیه) در صبح عاشورا همه مقاتل و کتب تاریخی متفق القول...