شیخ عبدالمهدی کربلایی در مراسم افتتاحیه کارخانه داروسازی آستان قدس حسینی: امیدواریم درتولید دارو بتوانیم به سطح کیفیت جهانی وهمچنین به افزایش تولید دارو در داخل کشور دست یابیم

شیخ عبدالمهدی کربلایی در مراسم افتتاحیه کارخانه داروسازی آستان قدس حسینی: امیدواریم بتوانیم در تولید دارو به سطح کیفیت استانداردهای جهانی دست یابیم و...