حضرت سیدالشهدا (علیه السّلام) در محاصره لشکر اعداء

طبق نقل برخی از منابع پس از اینکه حضرت ابا عبدالله (علیه السّلام) برای وداع آخر به حرم آمدند، بانوان خاندان پیامبر که همواره در پرده عزت زیسته بودند ا...