تمجید رئیس اوقاف شیعیان عراق از پروژه های خدمت رسانی آستان قدس حسینی

رئیس اوقاف شیعیان عراق دکتر حیدر الشمری در بازدید از مرکز الصادق الامین وابسته به آستان قدس حسینی در منطقه تلعفر در غرب نینوا از پروژه های اجرا شده تو...