ضربات و جراحات وارده بر پیکر حضرت امام حسین (علیه السّلام)

همچنان که در شرح وقایع شهادت حضرت امام حسین (علیه السّلام) گذشت، در اثر ضربات وارده بر بدن مبارک حضرت امام حسین (علیه السّلام)، ایشان ناتوان گردیده بو...