برگزاری دوره آموزش مرمت کتب خطی در یکی از مراکز تخصصی کردستان عراق به همت آستان قدس حسینی

مرکز تخصصی مرمت نسخ خطی امام حسین (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی یک دوره آموزشی برای یکی از مهمترین مراکز نسخ خطی اقلیم کردستان عراق برگزار کرد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مدیر مرکز تخصصی مرمت نسخ خطی در این باره اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی که با درخواست مرکز تخصصی نسخ خطی در کردستان عراق جهت برگزاری دوره آموزشی موافقت نموده بودند، این دوره آغاز شد. 

مناف التمیمی افزود: در این دوره تخصصی چگونگی مرمت نسخ خطی با راهکارهای پیشرفته علمی تبیین شد. اکنون این موسسه توانایی ترمیم نسخ خطی را دارد.

وی با بیان اینکه نشر علوم جهت حفاظت از دستنوشته ها در اولویت وظایف مرکز تخصصی مرمت نسخ خطی امام حسین (علیه السّلام) قرار گرفته است، ادامه داد: در ایام حضور در شهر سلیمانیه طی دعوتی که از ما شده بود، از کتابخانه دیوان اوقاف سنی و همچنین مرکز فرهنگی دکتر عزالدین مصطفی رسول بازدید شد و در آینده ای نزدیک همکاری جهت برگزاری دوره های آموزشی با دو مرکز یاد شده به امضا خواهد رسید.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی