درمان رایگان بیماران در پنج سال اخیر با هزینه بیش از بیست و پنج میلیارد دینار عراقی در بیمارستانهای وابسته به آستان قدس حسینی

بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی اعلام نمود که در پنج سال گذشته بیش از بیست و پنج میلیارد دینار عراقی جهت درمان رایگان شهروندان عراقی از شهرهای مختلف کشور عراق هزینه شده است. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ دکتر ستار الساعدی با اعلام این خبر گفت: مبلغ هزینه شده جهت درمان رایگان در بیمارستان زین العابدین (علیه السّلام) از سال 2017 تاکنون بیش از شانزده میلیارد دینار عراقی و در بیمارستان تخصصی درمان سرطان که در سال گذشته افتتاح شد، بیش از نُه میلیارد دینار عراقی بوده است.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی درمان رایگان هزاران نفر را در سالهای گذشته بر عهده گرفته است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی