حضرت امام سجاد (علیه السلام) و ترویج فرهنگ شیعی با بیان دعا

حضرت امام سجاد (علیه السّلام) پیام آور واقعه عاشورا، طرح و زمینه های فرهنگی شیعه را پس از شهادت مظلومانه حضرت امام حسین (علیه السّلام) به مدت سی و چها...