سه و نیم میلیارد دینار کمکهای انسان دوستانه‌ آستان قدس حسینی به شهرها، طوایف و اقوام مختلف عراق در سال ۲۰۲۲ با رهنمودهای نماینده مرجعیت

تولیت آستان قدس حسینی، از صرف بیش از سه و نیم میلیارد دینار برای رسیدگی به طرحهای انسان دوستانه این آستان، در پیروی از رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس، شیخ عبدالمهدی الکربلائی در سال ۲۰۲۲ خبر داد.

احمدرضا الخفاجی، سرپرست کل امور انسانی در آستان قدس حسینی، در گفتگو با وبسایت رسمی گفت: «بنا بر رهنمودهای مستقیم مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، شیخ عبدالمهدی الکربلائی، از ابتدای سال ۲۰۲۲، هزاران طرح انسان دوستانه و غیره توسط این بخش پذیرفته و رسیدگی شده است.» 

وی خاطرنشان کرد: «آستان قدس حسینی در این مدت، درمان بیش از ۲۱۶۰ بیمار را پذیرفته که شامل عملهای جراحی تخصصی و فوق تخصصی بوده است.»

وی توضیح داد: «در این میان بعضی از موارد بیماری بسیار وخیم بود که به ناچار به خارج از عراق اعزام شدند که آستان قدس حسینی، تمام هزینه‌ های جراحی و خدمات پزشکی آنان را برعهده گرفته است.»

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی، کمکهای قابل توجهی به خانواده‌های شهدا، جانبازان، نیروهای امنیتی و نیازمندان در سرتاسر کشور می کند و علاوه‌ بر کمکهای مالی و حقوق‌‌ ماهانه به آنان خدمات درمانی و پزشکی نیز ارائه می نماید.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی