توسعه بیمارستان شهرستان الشطره و تجهیز بیمارستان به تجهیزات پزشکی با هدف خدمت رسانی به شهروندان استان ذی قار

بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از ادامه روند پروژه توسعه بیمارستان شهرستان شطره در استان ذی قار عراق خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس صفوان احمد الصافی از بخش پروژه های فنی و مهندسی حرم اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی، پرسنل این بخش مشغول به توسعه بیمارستان شهرستان شطره که شهرستانی پر جمعیت است هستند و در این راستا این بیمارستان به بخش جراحی جهت خدمت رسانی بیشتر مجهز خواهد شد.

وی افزود: اکنون اساس و سازه بتنی، زیرساختها و دیوارهای خارجی ساختمان به پایان رسیده است و ان شاء الله این بیمارستان به سیستم اکسیژن مجهز خواهد شد. 

لازم بهدذکر است که آستان قدس حسینی بدون در نظر گرفتن قومیت و مذهب به احداث بیمارستانها و مراکز پزشکی در کشور اقدام نموده است و در این راستا پروژه هایی را از شهرهای شمالی تا جنوب کشور اجرا نموده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی