برنامه ریزی جهت احداث مراکز تخصصی تشخیص زود هنگام سرطان سینه در سراسر عراق به همت آستان قدس حسینی

نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی از برنامه ریزی آستان قدس حسینی جهت ساخت مراکز تخصصی تشخیص زودهنگام سرطان سینه در سراسر عراق خبر داد.&...