آشنایی با مرکز درمانی مبتلایان به اوتیسم ثقلین در استان بصره وابسته به آستان قدس حسینی با گنجایش دویست و پنجاه کودک مبتلا به اوتیسم

ترجمه سخنان خانم ضحی صاحب خضیر 

مدیر بخش فنی مرکز درمانی مبتلایان به اوتیسم ثقلین در استان بصره

مرکز درمانی مبتلایان به اوتیسم ثقلین در استان بصره وابسته به آستان قدس حسینی در چند بخش، خدمات بسیاری را به مبتلایان ارائه می دهد. 

بخشهای گفتار درمانی، بخش اوتیسم، فیزیوتراپی و کلینیک تشخیص از جمله بخشهای این مرکز می باشد. 

طبقه اول مرکز دارای سه کلاس گفتار درمانی گروهی و سه کلاس خصوصی، سالن ورزشی، سالن حرکت درمانی و کاردرمانی حسی - حرکتی است.

طبقه دوم و سوم این مرکز برای درمان اوتیسم اختصاص یافته است. در هر کدام از این دو طبقه، 13 کلاس گروهی و چهار کلاس خصوصی وجود دارد. 

طبقه چهارم این مرکز به کار درمانی اختصاص یافته است. طبقه پنجم این ساختمان به شهر رؤیا اختصاص یافته است و این مرکز گنجایش آموزش و توانبخشی دویست و پنجاه کودک مبتلا به اوتیسم را دارد.

پیوست ها