تقبّل هزینه های درمانی کودک عراقی بستری شده در هند به مبلغ بیست میلیون دینار توسط نماینده مرجعیت عالی

شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی به درخواست کمک یک مادر از مرجعیت عالی برای پرداخت هزینه های امور درمانی فرزندش...