کسب رتبه اول در نمایشگاه بین المللی گل و گیاه بغداد توسط آستان قدس حسینی برای دهمین سال متوالی

مهندس وهاب عبدالحسین الهر / مسئول بخش گل و گیاه آستان قدس حسینیترجمه ویدیو امسال نيز برای دهمین سال متوالی توانستیم رتبه اول را در همایش بین المل...