گزارش ویدیویی از دانشگاه علوم پزشکی السبطین (علیهما السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی

ترجمه ویدیو

دکتر فارس اللامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی السبطین (علیهماالسّلام) 

این دانشگاه اولین شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد و دارای سه دانشکده پزشکی، پرستاری و طب فیزیکی و توانبخشی است و امسال در دو رشته گفتار درمانی و توانبخشی شغلی با توجه به نیاز جامعه در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه السبطین و برای اولین بار در دانشگاههای عراق دانشجو پذیرفته ایم و برنامه هایی را برای توسعه دانشگاه و افتتاح دانشکده های جدید در سال آینده با مشورت دانشگاه علوم پزشکی تهران و اخذ موافقت از وزارت آموزش عالی عراق اجرا خواهیم کرد.

پیوست ها