با مشارکت همکاری هزار خادم افتخاری از نیروهای واحد پیشاهنگی الوارث در خیابانهای منتهی به آستان قدس حسینی جهت ارائه خدمت به زائران محترم

ترجمه ویدیو: 

کادر واحد پیشاهنگی الوارث وابسته به آستان قدس حسینی به اجرای برنامه خدمت رسانی به زائران محترم اربعین حسینی اقدام نمودند. این واحد وظایف ارائه کمکهای اولیه، توزیع کارت کودکان زائر و راهنمای زائران را برعهده دارند. 

این واحد با همکاری وهماهنگی بخشهای آستان قدس حسینی به صورت شبانه روزی طبق وظایفی که بر عهده گرفته اند مشغول خدمت رسانی به زائران محترم هستند.

از دهم ماه صفر تاکنون بیش از هزار خادم افتخاری در کنار کارکنان این واحد به خدمت مشغول هستند. سی نفر نیز که به زبانهای فارسی و انگلیسی تسلط دارند در بخش راهنمای زائران خدمت رسانی می کنند. علاوه بر آن کادر پزشکی نیز در مراکز این واحد به ارائه کمکهای اولیه می پردازند.

خودرورهای برقی نیز جهت تسهیل در انتقال بیماران به بیمارستان فراهم شده است. 

فعالیت «راهنمای زائران» برای هفتمین سال است که توسط این واحد به زائران خدمت رسانی می کند. این واحد با همکاری و هماهنگی بخش اتصالات حرم مطهر به تبلت هایی با نقشه های دقیق مجهز شده اند تا بتوانند با سهولت بیشتری به زائران محترم خدمت رسانی کنند.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی