عقد قرارداد با شرکتهای بین المللی جهت خرید پروتز زانو توسط آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی با توجه به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی هزینه خرید و انجام عملهای جراحی پروتز زانو را بر عهده می گیرد.مهندس عباس عبدعلی معاون اداری ب...