همکاری بیش از دویست و پنچاه پزشک و پرستار در طرح خدمت رسانی پزشکی آستان قدس حسینی در مراسم تعویض پرچم

بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی از همکاری بیش از دویست و پنچاه پزشک و پرستار در طرح پزشکی آستان قدس حسینی ویژه شب اول محرم الحرام خبر داد....