انجام بیش از دو هزار جلسه دیالیز در مدت صد روز برای بیماران و زائران از داخل و خارج از عراق در مرکز دیالیز سلامتک وابسته به آستان قدس حسینی

مرکز دیالیز سلامتک وابسته به بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آستان قدس حسینی از انجام بیش از دو هزار جلسه دیالیز در مدت زمان صد روز برای بیماران از...