آمار خدمات رایگان ارائه شده در سال گذشته توسط بیمارستان تخصصی سرطان وابسته به آستان قدس حسینی

بیمارستان تخصصی سرطان الوارث وابسته به بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمار افرادی را که از خدمات این بیمارستان در سال گذشته استفاده کردند و همچنین هز...