معرفی امام به عنوان حجه الله و اولی الامر بر اساس احادیث معصومین (علیهم السّلام)

  شناخت حجه الله که از صفات ممتاز امام محسوب می شود سبب حصول معرفت امام و شناخت مقام خلیفه اللهی امام بر خلق می گردد. جایگاه و مقام ائمه مع...