تهدید، تطمیع و فریب کوفیان توسط ابن زیاد (لعنه الله علیه) و دستگیری هانی بن عروه (رضوان الله علیه)

 خطبه ابن زیاد (لعنه الله علیه) و تهدید و ارعاب کوفیانبا استقبالی که مردم کوفه به اشتباه از ابن زیاد (لعنه الله علیه) به جای حضرت امام حسین (علیه...