درک درست معانی آیات قرآن در عبارات و معانی محذوف پنج جزء اول

ایجاز، یکی از اسلوبهای بلاغی غالب در قرآن است و از مباحثی است که در مطالعات زیبایی شناسی قرآن مورد توجه واقع شده است. ایجاز به چند دسته تقسیم می شود ک...