خاندان عصمت و طهارت (علیهم السّلام) در مجلس ابن زیاد (لعنه الله علیه)

یکی از وقایع دردناک پس از واقعه عاشورا حضور خاندان عصمت به خصوص بانوان مخدره (علیهم السّلام) در مجلس ابن زیاد (لعنه الله علیه) و اظهار پیروزی آن ملعون...