حرکت حضرت مسلم (رضوان الله علیه)از مکه به سوی کوفه و بیعت کوفیان

پس از مرگ معاویه (لعنه الله علیه) مردم عراق به حضرت امام حسین (علیه السّلام) نامه های بسیاری نوشتند به گواهی تاریخ تا دوازده هزار نامه برای حضرت سیدال...