استقبال از کودکان مبتلا به تالاسمی با هدف ارائه خدمات پزشکی رایگان در بیمارستانهای آستان قدس حسینی

احمد رضا الخفاجی

هماهنگ کننده امور انسان دوستانه

امروز از بیست کودک مبتلا به تالاسمی از استان بغداد استقبال کردیم. برخی از این کودکان از نارسایی کلیه رنج می برند.

با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، این کودکان همچون دیگر کودکان بیمار عراقی در بیمارستانهای آستان قدس حسینی مورد استقبال و درمان رایگان قرار خواهند گرفت.

لازم به ذکر است که تمامی موسسات پزشکی آستان قدس حسینی بدون منفعت مالی و با هدف خدمت به جامعه افتتاح شده اند و به تمامی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن قومیت و مذهب خدمات پزشکی ارائه می نماید.

پیوست ها