پایان فاز اول از پروژه مسکونی مدینه الثقلین در استان بصره ویژه خانواده های کم درآمد

مهندس صفوان الصافی 

مدیر پروژه های آستان قدس حسینی در شهرهای جنوبی عراق 

 

با رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی، بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس به ساخت بزرگترین پروژه مسکونی ویژه قشر کم درآمد در استان بصره اقدام نمود. 

این پروژه بزرگترین پروژه اسکان ویژه قشر کم درآمد در کشور عراق می باشد و شامل سه هزار واحد مسکونی است و تاکنون در فاز اول ساخت دویست و پنجاه منزل به پایان رسیده است.

مساحت کلی این پروژه، یک میلیون و دویست و پنجاه هزار متر مربع و مساحت هر واحد مسکونی، صد و هشتاد متر مربع می باشد که شامل چهار اتاق خواب، پذیرایی و آشپزخانه است. همچنین با نظر به رهنمودهای متولی شرعی همه امکانات و تجهیزات لازم خانه برای تمام این واحدها در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این نیز ایجاد فضای سبز، شهر بازی، مدارس، درمانگاهها و زیرساختها در این پروژه پیش بینی شده است.

پیوست ها