بازدید متولی شرعی آستان قدس حسینی از پروژه منازل مسکونی دیار الطیبه ویژه ایتام و مستضعفان

ترجمه سخنان مسئول بخش پروژه های مهندسی آستان قدس حسینی ساخت پروژه مسکونی «دیار الطیبه» در زمینی به مساحت نود و سه هزار متر مربع در غرب استان کربل...