تصاویری از برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه دخترانه الزهراء وابسته به آستان قدس حسینی با حضور نماینده مرجعیت عالی و تولیت حرم مطهر

آستان قدس حسینی

پیوست ها