ارائه کمکهای مالی، ساخت خانه، خرید لوازم برقی و درمان بیش از هفتصد خانواده توسط مؤسسه خیریه امداد و اسکان حضرت امام رضا (علیه السلام) در سال 2023

 مؤسسه خیریه امداد و اسکان حضرت امام رضا (علیه السلام) وابسته به دفتر نماینده مرجعیت عالی در کربلای معلی از ارائه کمکهای مالی، ساخت خانه، خرید لو...