برگزاری کارگاه برنامه ریزی و هدفگذاری سال (2025 _ 2024) با شرکت برخی از مسئولان بخشهای آستان قدس حسینی

ترجمه سخنان معاون مسئول بخش آموزش ضمن خدمت آستان قدس حسینی: 

با نظر به رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی و تولیت محترم آستان قدس حسینی امروز کارگاه توسعه طرحهای بخشهای اداری آستان مقدس برگزار شد. ما از سال 2021 میلادی بخشهای آستان را در برنامه ریزی عملياتی یاری کرده ایم. 

اين كارگاه با هدف تعیین استانداردهای کیفی برای توسعه طرحها و در نتیجه توسعه خدمات و ارائه بهترین خدمات به زائران محترم و شهروندان عراقی برگزار شده است. 

ترجمه سخنان حسن الجبوری معاون مسئول بخش رسانه آستان قدس حسینی:

این نشست كه با نظارت دکتر ماهر برگزار شده است، بسیار موفق بود. بخش رسانه آستان قدس حسینی نیز برنامه ای را جهت توسعه فعالیتهای خود به بخش آموزش ضمن خدمت ارائه نموده است. برگزاری دوره های تخصصی برای کارکنان بخش رسانه از جمله موضوعاتی است که در این برنامه به آن اشاره شده است.

پیوست ها