ارائه کمکهای مالی، ساخت خانه، خرید لوازم برقی و درمان بیش از هفتصد خانواده توسط مؤسسه خیریه امداد و اسکان حضرت امام رضا (علیه السلام) در سال 2023

 مؤسسه خیریه امداد و اسکان حضرت امام رضا (علیه السلام) وابسته به دفتر نماینده مرجعیت عالی در کربلای معلی از ارائه کمکهای مالی، ساخت خانه، خرید لوازم برقی و درمان بیش از هفتصد خانواده در سال گذشته خبر داد.

آقای محمد عباس ابو دکه یکی از اعضای هیئت مدیره در مصاحبه با سایت رسمی حرم مطهر گفت: مؤسسه خیریه امداد و اسکان حضرت امام رضا (علیه السلام) وابسته به دفتر نماینده مرجعیت عالی در کربلای معلی و با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و رئیس هیئت مدیره، شیخ عبدالمهدی کربلایی، کمکهای مالی، ساخت خانه، خرید لوازم برقی و درمان بیش از هفتصد خانواده را در سال گذشته بر عهده گرفته است.

وی افزود: این موسسه مبلغی بیش از چهارصد و شصت میلیون دینار جهت کمک به دویست و چهارده خانواده برای ساخت خانه، کمک هزینه خرید لوازم برقی مختلف به بیش از چهارصد و بیست و دو خانواده و همچنین مبلغی بیش از صد و سیزده میلیون دینار هزینه های ویزیت پزشکی، انجام آزمایشات پزشکی، تهیه دارو و ملزومات و انجام عملهای جراحی برای بیش از هفتاد و هشت خانواده پرداخت کرده است.

پیوست ها