خدمت رسانی بخشهای خانمهای خادم افتخاری در ایام اربعین حسینی

ترجمه ویدیو: 

ناظر بر واحد بانوان وابسته به بخش حفاظت آستان قدس حسینی

برنامه واحد بانوان آستان قدس حسینی ویژه ایام اربعین حسینی به دستور متولی شرعی و تولیت آستان قدس حسینی اجرا شده است. به ویژه اینکه امسال ما شاهد تشرف تعداد بیشتری از زائران در اربعین حسینی نسبت به سالهای گذشته می باشیم. 

مدیریت واحد بانوان آستان قدس حسینی برنامه کاملی را جهت خدمت رسانی مهیا نموده است. سه سرداب ویژه بانوان و صحنهایی که برای بانوان زائر در نظر گرفته شده است نیز اکنون مملو از بانوان زائر می باشد و این واحد به صورت مستمر و بیست و چهار ساعته در خدمت رسانی به زائران فعالیت می نماید. 

همچنین هزار و پانصد نفر خانمهای خادم به صورت افتخاری در کنار کارکنان این واحد و واحد تبلیغات دینی بانوان، دانشگاه الزهرا و دانشگاه الوارث و واحدهای دیگر بانوان افتخار خدمت رسانی به زائران را بر عهده دارند. 

شش مرکز خدمت رسانی پزشکی ویژه بانوان نیز راه اندازی شده است و بیمارانی که نیازمند بستری شدن به بیمارستان هستند نیز به بیمارستان منتقل خواهند شد. همچنین مرکز گمشدگان و مرکز اشیای گمشده ویژه بانوان نیز در داخل صحن مطهر راه اندازی شده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی