چاپ مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مرکز بین المللی العمید

انتشارات مرکز پژوهشی بین المللی العمید مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی العمید را منتشر کرد. در جلد اول کتاب یازده مقاله علمی در رشته های مختلف آورده شده است و بخش دوم شامل یازده مقاله می شود که از این میان هشت مقاله به زبان عربی و سه مقاله به زبان انگلیسی است. هیاتهای مشاوره و تحریریه درباره این اثر عنوان کردند: مرکز مطالعات بین المللی العمید چهارمین کنفرانس بین المللی با شعار «نلتقي في رحاب العميد لنرتقي» را تحت عنوان «امنیت فرهنگی... مفاهيم و کاربردها» برگزار کرد. در این کنفرانس مقالات علمی زیادی به زبان عربی و انگلیسی در موضوعات مختلف از جمله نحوه ایجاد راهکارهایی برای حفاظت از خطر فرهنگهای متناقض آسیب دیده ارائه شد. اعضای هیاتهای مشاوره و تحریریه افزودند: بخش انتشارات مرکز امروز این مقالات را در قالب یک کتاب ویژه وقایع کنفرانس منتشر می کند. کنفرانسهایی با موضوع امنیت فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار هستند و در این کنفرانسها تلاش می شود آسیبهای تهاجم فرهنگی تبیین گردد و مردم را به وحدت ترغیب کنند و شیوه های اجتناب از خطرات را تبیین نمایند. جنگها در جهان کنونی دیگر جنگهای متعارف مبتنی بر استفاده از سلاح نیستند بلکه تهاجم فرهنگی جنگ نقض امنیت فرهنگی ملتها و خطرناکترین معضلی است که با آن مواجه می شوند.

پیوست ها