اجرای طرح تسقیف صحن مطهر عباسی با حفظ بافت معماری اسلامی

پیشتر روند تسقیف صحن مطهر عباسی (عليه السلام) جهت خدمت به زائران و فراهم نمودن فضای مناسب برای آنان و نیز محافظت در برابر گرما و باران در حرم مطهر انجام شده است.

اقدامات این پروژه که یکی از مهمترین پروژه های آستان به لحاظ اهمیت بعد از توسعه صحن مطهر است، با طراحیهای معماری اسلامی به زیباترین شکل انجام شده است تا با فضای رواقهای حرم مطهر متناسب باشد.

طرح تسقیف نه تنها به هویت معماری اسلامی حرم خللی وارد نکرده است بلکه بر عکس بر زیبایی آن افزوده است، زیرا روند انتخاب طراحی، نقش و نگارها و تزئینات سقفها و گنبدها الهام گرفته از نوع معماری اسلامی است که تمامی اماکن مقدسه و حرمهای مطهر بر اساس آن بنا می گردد. به این دلیل ارتباط میان معماری قدیم و جدید مورد استفاده در تسقیف حفظ گردیده است.

با به کارگیری جدیدترین اصول علمی و مهندسی معماری این طرح را می توان مکمل معماری قدیمی حرم مطهر در نظر گرفت.

این پروژه به دستان هنرمندان عراقی طراحی و اجرا شده است و مواد استفاده شده با بهترین کیفیت در آن به کار رفته تا علاوه بر خدمت به زائران بر زیبایی هر چه بیشتر حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (عليه السّلام) بیفزاید.

پیوست ها