چاپ وانتشار اثر فقهی متعلق به (ابن المطهَّر الحِلِّيّ)

مرکز «تراث الحله» وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی به تازگی یک نسخه فقهی از آثار شیخ محمد حلی مشهور به (فخر المحقّقین وابن العلّامه الحلّی:افتخار محققان و پسر علامه حلی)را برای نخستین بار به چاپ رسانده است.

این نسخه در چارچوب مجموعه نسخ خطی حلی است که مورد تحقیق قرار گرفته و مرکز تراث الحله آن را به چاپ می رساند و هدف از آن اهتمام به آثار قدیمی و شخصیتهای علمی و دینی است. چرا که آثار مادی و معنوی باقیمانده از شخصیتهای بزرگ از تاثیر بسزایی در احیای حقایق در اذهان و ماندگاری اندیشه ها و اهداف آنها برخوردار است. اهتمام به آثار قدیمی و شخصیتهای علمی و دینی امری است که انسانهای اندیشمند از تمامی امتها پیوسته در آن کوشیده اند.

نام این اثر(مسائلُ متفرقةٌ إملاَءات الفقیه الأعظم والهمام المعظّم فخر المحقِّقین ابن المطهَّر الحِلِّی) است که توسط شیخ قاسم إبراهیم خاقانی مورد تحقیق قرار گرفته و توسط مرکز تراث الحله بازنگری و تنظیم شده است. این اثر دربرگیرنده (209) مسئله فقهی است که در دو نسخه تنظیم شده است.

شایان ذکر است، آستان قدس عباس به دلیل اهمیت بسیاری که برای تحقیق و پژوهش کتب و نسخ خطی و ارائه آن از طریق مراکز متخصص در این زمینه قائل است، صدها آثار را مورد تحقیق قرار داده که به مرجعی برای پژوهشگران تبدیل شده اند.

پیوست ها