محفل انس با قرآن به همت دو آستان مقدس حسینی و عباسی در شهر کارون برگزار گردید