sermon

برادران و خواهرانم عنوان خطبه دوم درخصوص پدیده های اجتماعی است که آرامش جامعه و چارچوب اخلاقی را تهدید می کنند و ما در این خطبه به عنوان نمونه به «پدیده خشونت» می پردازیم. فرد و جامعه در زمینه های زندگی روزانه به مسائل بسیاری جذب شده و از بسیاری امور دور می شود او با زمینه های مختلف معاشرت، برخورد و فعالیت های روزانه مواجه می شود، فرد، جامعه و ساختار اجتماعی مجموعه ای از گرایشها و رفتارها را جذب می کند که برخی از آنها مورد پسند هستند و برخی نکوهش می شوند، اینکه فرد و ساختار اجتماعی در طایفه یا قبیله یا گروه های دیگر چگونه رفتار می کند، این ماهیت زندگی روزمره است که در آن مسائل بس ...

متن خطبه این هفته | آرشیو

زیارت به نیابت

نام خود را در صفحه زیارت به نیابت ثبت نمایید تا خادمان سادات حرم به نیابت از شما زیارت کنند.


ثبت نام

گالری عکس گالری دیداری
آمارها 60 بخش 9k فهرست 16m بازدید: