بازسازی ساختمان فرهنگسرای استان کربلا توسط بخش نگهداری آستان قدس حسینی

بخش نگهداری آستان قدس حسینی کار بازسازی ساختمان فرهنگسرای استان کربلا وابسته به وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی به پایان رسانید.مهندس عبدالحسن محم...