برنامه ریزی آستان قدس حسینی جهت خدمت رسانی پزشکی ویژه زیارت میلیونی نیمه شعبان

بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی از برنامه خود جهت ارائه خدمات پزشکی به زائران در ایام زیارت نیم شعبان با مشارکت بیش از هزار و دویست نف...