بهره وری از فناوریهای جدید جهت کاهش خطرات ویروسها و نفوذ سایبری در کتابخانه دیجیتال آستان قدس حسینی

شعبه کتابخانه دیجیتال وابسته بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس حسینی از استفاده از فناوری نوین در سامانه‌های اطلاعاتی حساس به منظور کاهش نفوذ ویروسها و...