ارائه خدمات درمانی به بیش از شش هزار نفر از خارج از عراق در مراکز درمانی وابسته به حرم مطهر در سال گذشته

بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی آمار افرادی را که از خارج کشور از مراکز درمانی وابسته به حرم مطهر در سال گذشته خدمت دریافت کرده اند، ا...