آمار خدمات رایگان ارائه شده در بیمارستان تخصصی سرطان آستان قدس حسینی

بخش درمان و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی از آمار خدمات رایگان ارائه شده به شهروندان در بیمارستان تخصصی سرطان در ماه شهریورماه گذشته خبر داد. به...