آمار خدمات رایگان ارائه شده در بیمارستان تخصصی سرطان آستان قدس حسینی

بخش درمان و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی از آمار خدمات رایگان ارائه شده به شهروندان در بیمارستان تخصصی سرطان در ماه شهریورماه گذشته خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ در متن گزارش منتشر شده از بخش نامبرده آمده است: «با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی از بدو افتتاح بیمارستان تخصصی مبتلایان به سرطان بهترین خدمات درمانی و پزشکی را ارائه می نماید. 

تاکنون به پنجاه و شش هزار مراجعه کننده از شهرهای مختلف کشور عراق خدمات درمانی ارائه شده است. همچنین ارزش خدمات درمانی رایگانی که تاکنون ارائه شده است دوازده میلیارد دینار عراقی می باشد.»

لازم به ذکر است که بیمارستان تخصصی سرطان وابسته به بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی است و نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی از این بیمارستان پشتیبانی می نمایند و بر عملکرد آن نظارت دارند. همچنین کودکان زیر دوازده سال به صورت رایگان و با نظارت متخصصان عراقی و خارجی در این بیمارستان درمان می شوند.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی