استقبال زائران از فعالیت واقعیت مجازی واقعه عاشورا (VR) در ایستگاه فرهنگی زائر

ترجمه ویدیو:

امسال در ایستگاه فرهنگی زائر وابسته به واحد جوانان آستان قدس حسینی، فعالیت فرهنگی واقعیت مجازی واقعه عاشورا برگزار شد.. 

این فعالیت با استقبال زیادی از زائران محترم اربعین حسینی مواجه شد به طوری که بسیاری از زائران پس از خالی شدن شارژ دستگاه، برای مشاهده واقعیت مجازی واقعه عاشورا (VR) بيشتر از یک ساعت منتظر می ماندند تا دستگاه شارژ شود.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی